RODO

Klauzula informacyjna

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…(Dz. Urz. UE l 119/1 z 4.5.2016.r.), dalej „RODO”, informujemy że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.H.U. Krzysztof Rajda, 34-120 Sułkowice, ul. Sadowa 67 tel. 502 371 019 adres e-mail: krzysztof.rajda@onet.eu.

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wykonania umowy;

  3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zawartej umowy.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umów zawartych z P.P.H.U. Krzysztof Rajda oraz przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

  5. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Pani danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami tych danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

scroll up